Choď na obsah Choď na menu
 


Anatómia IndividualizovanéhoObrázok
Vedomia

Pridružené materiály z Komory 3 Hakomi CD

Hudba Komory 3 z HAKOMI lokality je navrhnutá na to, aby stimulovala vaše praktizovanie dobrodružného zážitku a dodala odvahu, aby ste rozšírili a možno oživili svoje návyky z experimentovania ako spolupôsobiť so životom.

Život poskytuje každému jednotlivcovi udivujúce usporiadanie mätúcich správ. Ste povzbudzovaní "vzchop sa" a predsa súčasne korigovaní a vyškolení – ale jemne – podriadiť sa zloženiu a normám spoločnosti. Ste vyučovaní svetskými vedomosťami humanity minulosti, ale zostávate neinformovaní o duchovnom účele blížiacej sa humanity-medzníka budúcnosti. Toto sú len dva príklady toho, ako je jednotlivec ovplyvňovaný byť časom oddaný sociálnemu rozkazu dňa.

Vnútri tohoto prirodzeného pnutia konkurenčných vplyvov, zmätených správ a sociálnych nariadení je pocit úzkosti z individuálneho zovretia tohoto zveráku to urobiť, no nerobte to. Táto predpísaná konformnosť otupí popud k experimentovaniu so životom a tento nedostatok experimentovania ďalej individualitu naloží do vlaku poddajnosti s predpísanou múdrosťou cesty limitovanej voľnosti.

Tam vnútri vás je hlas, ktorý hovorí moci pravdu, bez ohľadu na dôsledok. Tento hlas, v reči Tvorcov Krídel, je Zostatkový Odtlačok Zvrchovanej Jednoty. Je to skutočne hlas vnútri každého z vás, líši sa stupňami, počuteľný v ľudskej mysli, ak nie v ľudskom uchu.

Je to tento hlas, ktorý je pripojený k časti vás samých, ktorý je celý z vás. V Glosári Tvorcov Krídel jestvuje nasledovný popis pre tento aspekt vašej bytosti:

ZOSTATKOVÝ ODTLAČOK

Ľudský nástroj je geneticky zložený z troch oddelených, no súvisiacich štruktúr: fyzickej stavby (tela), citových predispozícií (citového chemického vzoru) a mentálnej konfigurácie (myšlienkového generátoru mysle). Tieto tri aspekty ľudského nástroja sú slovami nevyjadriteľne vzájomne spojené cez spletité a celkom jedinečné prepojenie genetického kódu a životnej skúsenosti.

Vnútri ľudského nástroja, a činný ako jeho animátor kreatívnej láskavosti, je Zostatkový Odtlačok Zvrchovanej Jednoty. Zostatkový Odtlačok je hĺbavé alebo inšpiratívne formovanie ľudského nástroja do tej miery, ako je individuálne zúčastnené. Je to hlas skrytého charakteru, ktorý vyburcuje najviac mocné a vznešené inštinkty a kreatívne hnutia ľudskej bytosti: tvoriace akty láskavosti dotyku ľudskej duše v sebe a iných.

To je náročná abstrakcia k porozumeniu pre časovo ohraničených ľudí, ale Zvrchovaná Jednota vedomia je fúzia bytia vedomia vo svete časopriestoru. Všetky vyjadrenia a skúsenosti ľudského nástroja, kolektívne, sú usadené vnútri stavu vedomia Zvrchovanej Jednoty, a to presne tak, ako odtlačok na ľudskom nástroji jednotlivca.

Pre niekoho, kto cestoval naprieč materiálnym vesmírom v rôznych časoch, miestach, a fyzických telách, je Zostatkový Odtlačok viac rozhodujúci i výrazný. Pre tých, ktorí sú relatívne nový vo vesmíre časopriestoru, Zostatkový Odtlačok nemá trvalý vplyv a je ľahko prekonaný zvodmi sily, strachu a hrabivosti – mašinérie prežitia.

Vnútri každého ľudského nástroja je odtlačok Zvrchovanej Jednoty a je označovaný iba ako ´zostatkový´, lebo existuje v dimenzii času a priestoru. V skutočnosti je to vrh energie venovaný Zvrchovanou Jednotou ľudskému nástroju. Je to presne táto energia, ktorá generuje idey a inšpirácie, umožňuje to všetko naladiť, aby ste sa vynárali zo svetov času a priestoru, v ktorých ste len odrobinkou vášho celkového bytia.

Zostatkový Odtlačok je často zamieňaný s vyšším ja, alebo ľudskou dušou. Rozdiel, aj keď sa môže zdať jemný, je životne dôležité pochopiť. Je mnoho oddelených, ale napokon začlenených stavov vedomia, ktoré oživia, priamo vyjadria a pozorujú ľudský nástroj. Energia Zostatkového Odtlačku je generovaná z vedomia Zvrchovanej Jednoty, filtrovaná cez Navigátor Jednoty a vtlačená do mysle, emócií a fyzického tela.

Táto energia, pretože pochádza zo Zvrchovanej Jednoty, nasýti ľudský nástroj cez mnohopočetnosť myšlienok, ideálov a prístupov k bytiu. Nie je brzdou konvencií alebo sociálnych štruktúr. Nie je oslabovaná vydieraním. Je to priama cesta jej úsilia vštepovať vrodené práva zvrchovanosti cez vyjadrenie svojho dôveryhodného a informovaného hlasu. To kalibruje vzostupnú cestu smrteľného nosiča duše oproti aktom tvorivej láskavosti, nezávislej na prekážkach, výsmechu a obyčajových ornamentoch kultúry.

Zostatkový Odtlačok je dôležitá časť celkovej architektúry (viď. Diagram Architektúry) individualizovaného vedomia, ktorú každý z nás, obývajúci svety času a priestoru, vlastní. Súhrnne, je tam šesť základných a integrovaných systémov, ktoré zahrňujú individualizované vedomie. Okrem Zostatkového Odtlačku, ďalšie zložky tejto architektúry sú:

Ľudský Nástroj pozostáva z 24 primárnych systémov a štyroch hlavných elementov: tela, emócií, mysle a genetickej mysle. Je to nosič duše vo svetoch času a priestoru.

Tieňové (Phantom) Jadro je opisované v 3. Rozprave Lyricusu. Tu je krátky výťah:

Dokonca i v tichých okamihoch tvojho života, keď pozeráš cez okno alebo čítaš knihu, je tvojim tieňovým jadrom zaznamenávaný rozsiahly vesmír skúseností a každý, i miniatúrny detail, je poctivo zaznamenaný a odovzdaný duši.

Tieňové jadro je supervedomím ľudského nástroja. Je od duše oddelené a je považované za veľvyslanca duše v prírodnom svete, v ktorom musí ľudský nástroj operovať.

Prostredníctvom tohto uvedomovania zakúša duša prírodný svet obmedzení a oddelenosti, priťahuje si skúsenosti, ktoré jej pomáhajú vybudovať porozumenie pre Veľký Multivesmír, ktorý je rúchom Prvotného Zdroja.

Ľudská Duša (entita vedomia) je, najjednoduchšie vyjadrené, fragmentom Univerzálneho Duchovného Vedomia Prvotného Zdroja. Ako hovorí Glosár, skladá sa z veľmi vytríbenej a čistej energetickej vibrácie, ktorá je rovná Inteligencii Zdroja (duch).

Je to nesmrteľné, žijúce, súvislé vedomie, ktoré je replikou energie svojho Tvorcu s individuálne vedomou jedinečnou osobnosťou.

Zvrchovaná Jednota je stav vedomia, prostredníctvom ktorého bytosť a všetky jej rôzne formy vyjadrenia a vnímania sú integrované ako vedomý celok. Zvrchovaná Jednota je jadrovou identitou jednotlivca. Je to zbiehavosť empirických svetov času a priestoru s vrodeným poznaním Prvotného Zdroja, rozdelených vnútri jednotlivca v čase jeho narodenia. Je to zhromaždenie všetkých vytvorených skúseností a všetkých inštinktívnych vedomostí.

Navigátor Jednoty vedie ľudský nástroj k vnímaniu fragmentovaného bytia vykonávajúc úzky prechod do úplnosti a jednoty. Navigátor Jednoty dbá o celistvosť a integráciu. Je srdcom vedomia bytosti, duchovne vedie ľudský nástroj a zjednocuje ľudskú dušu a operuje ako jedinečné zvrchované bytie, prepojené so všetkými ďalšími bytosťami. Navigátor Jednoty je gravitačná sila, ktorá tvorí zámerné zoskupovanie Zvrchovanej Jednoty, panujúc v nezávislosti od existenciálneho zovretia sebestačnosti.

Anatómia Individualizovaného Vedomia (viď. Diagram Anatómie) sa skladá z týchto šiestich primárnych energetických systémov, a vnútri tejto štruktúry alebo architektúry, len ľudské telo – špička ľadovca – je viditeľné ľudskému oku. Každý z týchto energetických systémov má zmyslové uvedomenie, ktoré je ladené smerom k ja-rozpoznávaním takmer ako ľudským telesným okom-rozumový systém je ladený vidieť fyzické telo. Napríklad, Navigátor Jednoty má zmysly, ktoré sú ladené vidieť, počuť, myslieť a cítiť samé a preto, že toto, sa stotožňuje samo ako centrálny element vnútri individualizovaného vedomia alebo osobnosti. Toto je známe ako sídlo vnímavosti.

Vo väčšine prípadov, základné systémy, ktoré tvoria individualizované vedomie, si nie sú vedomé seba navzájom v nejakom závažnom hľadisku a operujú nezávisle, akoby vo svojich vlastných svetoch. V iných prípadoch, tam je uvedomenie, akokoľvek matne držané, že vedomie pozostáva z viacerého, než čo je okamžite viditeľné vnútri spektra dosiahnuteľného vnemu. Vo vzácnych prípadoch tam je oboje, uvedomenie i pochopenie tohoto súboru štruktúry a jeho preklenujúceho účelu a to je evolučný smer ľudských druhov.

Hudba je vibračný zážitok, ktorý môže byť „vyladený“ zapôsobiť na celú štruktúru individualizovaného vedomia. Melodické vibrácie môžu byť organizovaním dotyku zložiek individualizovaného vedomia v koordinovanom spôsobe, aby organizovali základy individualizovaného vedomia (ako je popísané vyššie) stať sa čoraz viac navzájom uvedomovanými. Inými slovami, hudobné vibrácie môžu roznietiť a cvičiť zložky individualizovaného vedomia stať sa viac koordinovanou množinou, pôsobiac na ich usporiadanie vôkol všeobecného účelu.

Komora 3 HAKOMI PROJEKT je navrhnutá na to, aby podnietila každú zo zložiek individualizovaného vedomia, ale jej dôraz je v rozvinutí hlasu Zostatkového Odtlačku. Dôvod pre to je ten, že Zostatkový Odtlačok môže byť prirovnaný k predchodcovi, alebo príčine stavu vedomia Zvrchovanej Jednoty v termínoch svetov času a priestoru.

Je to Zostatkový Odtlačok, ktorý je schopný tvorby a udržiavania cesty múdrosti, ktorá je založená na životných princípoch Zvrchovanej Jednoty. Ak pozriete na diagram, ktorý sa týka Architektúry Individualizovaného Vedomia, uvidíte disproporcie medzi ľudskou osobnosťou a nezmernosťou individualizovaného vedomia. Ľudská osobnosť je tam, kde individuálne životy počas svojho prebudenia k skutočnosti. Je tiež tam, kde prakticky všetky masmédiá – televízia, hudba, film sú navrhnuté na to, aby sa prepojili s jednotlivcom.

Individualizované vedomie je vzor, na ktorý náš Tvorca „odlial“ každého z nás. Sme individualizované vedomie pozostávajúce zo základných zložiek a funkcií v tomto mieste, či už poznáme a uznávame tento fakt, alebo nie. Keď nezvratný vedecký objav ľudskej duše nastane, veľkolepá architektúra, ktorú každý z nás vlastní, stále zostane z veľkej časti skrytá.

Hudba Komory 3 nie je určená výlučne ľudskej osobnosti, ale skôr individualizovanému vedomiu. Toľko k tomu, prečo je Komora 3 komponovaná takým spôsobom, akým je – cestou, ktorá sa kľukatí vchodom mozaiky zvukov, úsekov, klávesov, rytmov, chorálov, vokálov a slov. A prečo sa niekto môže cítiť spočiatku nepríjemne s touto hudbou, pretože ona hovorí so základmi jeho energie-bytia, ktoré sa dostalo do rozporu s realitou bytia nevideného.

Je životne dôležité, aby jednotlivec poznal veľkosť svojej štruktúry a ako ľudská osobnosť si mohol viac uvedomovať „jednotlivé súčiastky“ svojho vedomia i ako oni pôsobia. Dôvod pre to je jednoduchý: v pojmovom porozumení vašej rozsiahlosti je obsiahnuté semeno, ktoré expanduje váš zmysel pre dobrodružstvo a experimentovanie.

Je jasné, že toto nie je to isté experimentovanie a dobrodružstvo, ktoré by si niekto mohol spájať so skúšaním nových jedál, alebo experimentovaním s novým štýlom šiat. Je to určité sústredenie sa na motivácie expandovať a úplne zmeniť, alebo obnoviť vaše porozumenie širšej dynamiky, ktorá tvaruje váš svet – ako jednotlivca, tak druhy.

Napríklad, výskum preukázal, že priemerná osoba, kým sa stala plnoletou, videla 200,000 násilných činov vyobrazených cez médiá. Tieto expozície násilnosti podporujú agresívne tendencie väziace v ľudskom nástroji a jeho inštinktoch prežitia. Táto agresia sa manifestuje v celej škále ľudského úsilia, nie je limitovaná vzájomným pôsobením jednotlivca k ďalšiemu, skutočne, tak isto sa prejaví aj ako medzinárodný konflikt.

Čiastočka vnútri individualizovaného vedomia, nazvaná ľudská osobnosť, je nepretržite podmienená spoločnosťou. Či už úmyselne alebo nie, ak sa tento element vašej identity stane vašim výlučným miestom vnímania, budete inklinovať k reakciám na život podľa vloženého programu vašej ľudskej osobnosti – vašich inštinktov.

Tiež je tam vložený program vnútri individualizovaného vedomia a tento program – pretože sa týka svetov z času a priestoru – je hlavne vyjadrený cez Zostatkový Odtlačok Zvrchovanej Jednoty.

Jednotlivci, ktorí sa vyjadria ako individualizované vedomie, nie iba ľudská osobnosť, sú hneď viac pripojený k hlasu Zostatkového Odtlačku. Tento jednoduchý akt môže opäť vznietiť vložený program vnútri individualizovaného vedomia, ako aj iskru cesty novej múdrosti. Je nepredstaviteľný nedostatok masmédií, ktoré hovoria k tomuto aspektu ľudského vedomia a podporujú vynáranie tohto programu a jeho vyjadrenie. To je, sčasti, zámer za hudbou Komory 3.

Z môjho sveta do vášho,

James

 

Obrázok


Obrázok


Zdroj: http://www.wingmakers.com/anatomyofindividuatedconsciousness.html

http://www.wingmakers.com/anatomydiagram.html

http://www.wingmakers.com/architecturediagram.htmlAnimované hudobné sample nájdete tu...

 

Obrázok

  

© 1998-2008, WingMakers LLC, All Rights Reserved

Preklad: © 2006-2008, Golden Wing, Všetky práva vyhradené

Materiál je voľne šíriteľný iba ak je bezo zmien, vcelku a zadarmo, s uvedením zdroja autorstva a prekladu.